Polityka prywatności, którą niniejszym zobowiązuję się przestrzegać, polega na nieujawnianiu adresów poczty elektronicznej oraz danych Odbiorcy newslettera, jakie zostaną mi przekazane w momencie dokonania zapisu na newsletter przez Odbiorcę. Adres ten nie zostanie również użyty do jakiegokolwiek innego celu niż wysłanie newslettera. Na życzenie Odbiorcy adres ten zostanie usunięty z pliku gdzie jest on przechowywany.

Wszelkie informacje czy materiały jakie zostaną mi przekazane będą traktowane jako poufne w takim stopniu, w jakim życzy sobie tego osoba je przekazująca.